Τμήμα Φυσικής - Πανεπιστήμιο Κρήτης

Φ-273. Εισαγωγή στις Ημιαγωγικές Διατάξεις

Σημειώσεις

  1. Εισαγωγή
  2. Φορείς στους Ημιαγωγούς
  3. Κατανομή, συγκεντρώσεις φορέων
  4. Ρεύματα και ηλεκτρικά πεδία σε Ημιαγωγούς
  5. Κρυσταλλική Ανάπτυξη και Επίταξη Ημιαγωγών
  6. Κατασκευή διατάξεων - Φωτολιθογραφία
  7. Επαφή pn
  8. Γενική παρουσίαση - ημιαγωγικές διατάξεις