Τμήμα Φυσικής - Πανεπιστήμιο Κρήτης

Φ-273. Εισαγωγή στις Ημιαγωγικές Διατάξεις

Βιβλιογραφία

  • «Οπτοηλεκτρονική», Jasprit Singh, ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.ΤΖΙΟΛΑ Ε., 1998
  • «Αρχές Ηλεκτρονικών Υλικών και Διατάξεων», S. O. Kasap, ΕΚΔΟΣΕΙΣ Παπασωτηρίου, Αθήνα, 2004
  • «Φυσική Ημιαγωγών», Γ.Π. Τριμπέρης, ΕΚΔΟΣΕΙΣ Liberal Books, Αθήνα, 2013
  • «Electronic Materials Science: For Integrated Circuits in Si and GaAs», J.W. Mayer & S. S. Lau, Macmillan, NY, 1988
  • «Semiconductor Fundamentals», 2nd Edition, Modular Series on Solid State Devices, Volume I, R. F. Pierret, Addison Wesley, MA, 1988
  • «Solid State electronic Devices», B.G. Streetman and S. Banerjee, 6th Edition, Prentice Hall
  • «Σηµειώσεις», Α. Γεωργακίλας